Aanvullende Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Another Miracle

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Another Miracle afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden ook deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.
De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op onze website: kraamzorganothermiracle.com

De te leveren zorg

 • Kraamzorg Another Miracle biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het Het Zorginstituut.
 • Rond de derde zorg-dag zal er een tussen evaluatie plaatsvinden. Als de zorg niet naar wens is zal met jullie gezocht worden naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Kraamzorg Another Miracle doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg Another Miracle altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (M.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) nza.nl

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Kraamzorg Another Miracle werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Als dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Annulering

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid

 • Kraamzorg Another Miracle kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Another Miracle. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €100,-

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

Klachten

 • Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg of over de kraamverzorgende. Deze kan schriftelijk worden gemeld via info@kraamzorganothermiracle.com
 • Komen we er samen niet uit? Kraamzorg Another Miracle is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (Coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG heb ik mij verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling/

Geheimhouding en privacy

 • Kraamzorg Another Miracle dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Kraamzorg Another Miracle werkt volgens een privacyverklaring welke is terug te vinden op de website kraamzorganothermiracle.com
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de AVG Wet en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Another Miracle als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Kraamzorg Another Miracle zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Another Miracle wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derde aangemerkt.
 • Kraamzorg Another Miracle en diegene die in opdracht van Kraamzorg Another Miracle betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens

Kraamzorg Another Miracle is gevestigd aan:
Joris van Bodegomlaan 20
3201 MH  Spijkenisse
+31 6 31169198
info@kraamzorganothermiracle.com

Kraamzorg Another Miracle staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 24463336

 

Vragen

Heb je vragen over je zwangerschap, de kraamtijd of andere zaken? Deze kunnen we tijdens het intakegesprek beantwoorden, maar neem vooral contact op met ons voor al je vragen gedurende je hele zwangerschap.